Otwarta przestrzeń nauki
W przestronnych i pełnych światła pracowniach
montessoriańskich razem przebywają uczniowie
w różnym wieku.

 

   
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   

 

 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

 
Witamy w Nie­pu­blicz­nej Szkole Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori


Każdy czło­wiek jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny. To co cha­rak­te­ry­zuje naszą szkołę, to zin­dy­wi­du­ali­zo­wane podej­ście do naszych uczniów. Młodzi ludzie chcąc pozna­wać świat mają moż­li­wość wyboru miej­sca, czasu i form pracy. W prze­stron­nych i peł­nych świa­tła pra­cow­niach mon­tes­so­riań­skich razem prze­by­wają ucznio­wie w różnym wieku (co naj­mniej trzy rocz­niki). Pra­cują samo­dziel­nie i z zacho­wa­niem pry­wat­no­ści oraz w małych gru­pach kole­żeń­skich...

ZOBACZ WIĘCEJ

Poranek ornitologa w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

Poranek ornitologa w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

14.01.2017 r. W sobotni pora­nek, nasi chętni ucznio­wie mogli sko­rzy­stać z zapro­sze­nia na spo­tka­nie z pta­kami, które otrzy­ma­li­śmy od Orni­to­lo­gów UMCS pod­czas wizyty na „Nocy Bio­lo­gów”. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Noc Biologów 2017

Noc Biologów 2017

13.01.2017 r. Ucz­nio­wie III poziomu wybrali się z Panią Martą i Panią Krysią – nauczy­cie­lami przy­rody, na Uni­wer­sy­tet Marii Curie Skło­dow­skiej, gdzie na Wydziale Bio­lo­gii i Bio­tech­no­lo­gii zapo­znali się ze świa­tem nauki bada­ją­cym życie, orga­ni­zmy żywe, przy­rodę nie­oży­wioną i spo­so­by bada­nia zja­wisk przy­rod­ni­czych na gra­nicy chemii i fizyki. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Świąteczne przedstawienie naszych Uczniów

Świąteczne przedstawienie naszych Uczniów

20.12.2016 r. Odbyło się świą­teczne przed­sta­wie­nie naszych Ucz­niów. Naszych Ucz­niów, ponie­waż było to praw­dzi­wie ich przed­sta­wie­nie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Świąteczny konkurs na szopkę bożonarodzeniową

Świąteczny konkurs na szopkę bożonarodzeniową

20.12.2016 r. Naj­pięk­niej­szą szopkę bożo­na­ro­dze­niową w naszej szkole wyko­nał uczeń trze­ciego poziomu Maciej Drozd.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI