Otwarta przestrzeń nauki
W przestronnych i pełnych światła pracowniach
montessoriańskich razem przebywają uczniowie
w różnym wieku.

 

   
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   

 

 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku

 
Witamy w Nie­pu­blicz­nej Szkole Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori


Każdy czło­wiek jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny. To co cha­rak­te­ry­zuje naszą szkołę, to zin­dy­wi­du­ali­zo­wane podej­ście do naszych uczniów. Młodzi ludzie chcąc pozna­wać świat mają moż­li­wość wyboru miej­sca, czasu i form pracy. W prze­stron­nych i peł­nych świa­tła pra­cow­niach mon­tes­so­riań­skich razem prze­by­wają ucznio­wie w różnym wieku (co naj­mniej trzy rocz­niki). Pra­cują samo­dziel­nie i z zacho­wa­niem pry­wat­no­ści oraz w małych gru­pach kole­żeń­skich...

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie III poziomu na Lubelskim Festiwalu Nauki

Uczniowie III poziomu na Lubelskim Festiwalu Nauki

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki uczniowie III poziomu uczestniczyli w pokazach.. a raczej brali udział w doświadczeniach fizycznych :). To  pierwsza wizyta na Uniwersytecie w ramach nauki fizyki w szkole. Kolejne ciekawe lekcje przed nami!

ZOBACZ WIĘCEJ

Zabawy z Królową Nauk, czyli Matematyka w sposób aktywny.

Zabawy z Królową Nauk, czyli Matematyka w sposób aktywny.

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki uczniowie III poziomu uczestniczyli w środę (27.09.2017) w zajęciach przygotowanych przez studentów matematyki. Zaczęliśmy od powtórzenia z geometrii za pomocą kolorowych kartek i nożyczek - każdy stworzył swój tangram, żeby doskonalić wyobraźnię przestrzenna.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI