Otwarta przestrzeń nauki
W przestronnych i pełnych światła pracowniach
montessoriańskich razem przebywają uczniowie
w różnym wieku.

 

   
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   

 

 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku

 
Witamy w Nie­pu­blicz­nej Szkole Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori


Każdy czło­wiek jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny. To co cha­rak­te­ry­zuje naszą szkołę, to zin­dy­wi­du­ali­zo­wane podej­ście do naszych uczniów. Młodzi ludzie chcąc pozna­wać świat mają moż­li­wość wyboru miej­sca, czasu i form pracy. W prze­stron­nych i peł­nych świa­tła pra­cow­niach mon­tes­so­riań­skich razem prze­by­wają ucznio­wie w różnym wieku (co naj­mniej trzy rocz­niki). Pra­cują samo­dziel­nie i z zacho­wa­niem pry­wat­no­ści oraz w małych gru­pach kole­żeń­skich...

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Cen­trum Edu­ka­cji Mon­tes­sori w Lubli­nie

 

Obchody 100-lecia Niepodległości

Obchody 100-lecia Niepodległości

„By budo­wać swoją przy­szłość trzeba widzieć skąd się wyszło” tymi sło­wami roz­po­czę­li­śmy obchody 100-lecia Odzy­ska­nia Nie­po­dle­gło­ści. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Plastyka - poziom II

Plastyka - poziom II

II poziom uwielbia jesień! Zebrane liście z okolicy, karton, farby, pastele w różnych jesiennych kolorach, świece, pędzle do malowania, kreatywne podejście i uśmiech...

ZOBACZ WIĘCEJ

„Jesienne inspiracje” - poziom III

„Jesienne inspiracje” - poziom III

Nasze „Jesienne inspiracje”. Feria kolorów w blasku ciepłego, jesiennego słońca. Efektem obserwacji natury są piękne prace wykonane przez dzieci z III poziomu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Blok humanistyczny - poziom III

Blok humanistyczny - poziom III

Nauka języka polskiego i historii wcale nie musi być nudna. Pani Hanka i Pani Marta znają różne metody żeby nas zainteresować. 

ZOBACZ WIĘCEJ

„Technologie z klasą” - zajęcia poziom II

„Technologie z klasą” - zajęcia poziom II

10 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu edukacyjnego Technologie z klasą. Uczniowie poprzez zabawę w inteligentny dom poznali jakie możliwości daje technologia smart home

ZOBACZ WIĘCEJ

Światowy Dzień Zwierząt (poziom II)

Światowy Dzień Zwierząt (poziom II)

Na świecie jest ponad milion gatunków różnych zwierząt, które jak do tej pory udało się odkryć człowiekowi. 5 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt.

ZOBACZ WIĘCEJ

Światowy Dzień Uśmiechu - poziom II

Światowy Dzień Uśmiechu - poziom II

W światowy Dzień Uśmiechu uczniowie II poziomu dostali dużą dawkę pozytywnej energii od Pana Kamila Kanadysa – wieloletniego aktora Teatru IPT, który poprowadził warsztaty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia plastyczne poziomu II

Zajęcia plastyczne poziomu II

Zajęcia plastyczne z dziećmi z II POZIOMU upłynęły nam pod hasłem „Pocztówka z wakacji”

Dzieci i pani prowadząca przynieśli swoje wakacyjne pamiątki...

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty patriotyczne w Nasutowie.

Warsztaty patriotyczne w Nasutowie.

W dniu 12.10.2018 r. poziom 3 i poziom 4 wraz z wychowawcami i p. Martą Nowak wybrali się na warsztaty patriotyczne o charakterze kulturalnoedukacyjnym do Nasutowa. Wyjazd miał na celu edukację i integrację uczniów.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI