Otwarta przestrzeń nauki
W przestronnych i pełnych światła pracowniach
montessoriańskich razem przebywają uczniowie
w różnym wieku.

 

   
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   

 

 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku

 
Witamy w Nie­pu­blicz­nej Szkole Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori


Każdy czło­wiek jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny. To co cha­rak­te­ry­zuje naszą szkołę, to zin­dy­wi­du­ali­zo­wane podej­ście do naszych uczniów. Młodzi ludzie chcąc pozna­wać świat mają moż­li­wość wyboru miej­sca, czasu i form pracy. W prze­stron­nych i peł­nych świa­tła pra­cow­niach mon­tes­so­riań­skich razem prze­by­wają ucznio­wie w różnym wieku (co naj­mniej trzy rocz­niki). Pra­cują samo­dziel­nie i z zacho­wa­niem pry­wat­no­ści oraz w małych gru­pach kole­żeń­skich...

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Cen­trum Edu­ka­cji Mon­tes­sori w Lubli­nie

 

Zajęcia plastyczne – poziom III

Zajęcia plastyczne – poziom III

02.02.2019r. podczas zajęć plastycznych, uczniowie mogli przenieść się na chwilę w czasie do Starożytnej Grecji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe, które prowadzi native speaker. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Lekcja plastyki - poziom IV

Lekcja plastyki - poziom IV

Uczniowie tworzyli prace na konkurs plastyczny. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców

W dniu 30.01.2019 roku w naszej szkole odbyły się warsz­taty pod hasłem „Komu­ni­ka­cja”. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty papiernicze - poziom III

Warsztaty papiernicze - poziom III

A o to i nasze piękne dzieła, które powstały pod­czas warsz­ta­tów papier­ni­czych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty - poziom III

Warsztaty - poziom III

W dniu 30.01. ucznio­wie poziomu III mieli okazję uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez p. Sylwię Woź­niak, która jestem pra­cow­ni­kiem Izby Dru­kar­stwa przy Ośrodku „Brama Grodzka –Teatr NN”.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI