Otwarta przestrzeń nauki
W przestronnych i pełnych światła pracowniach
montessoriańskich razem przebywają uczniowie
w różnym wieku.

 

   
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   

 

 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

 
Witamy w Nie­pu­blicz­nej Szkole Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori


Każdy czło­wiek jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny. To co cha­rak­te­ry­zuje naszą szkołę, to zin­dy­wi­du­ali­zo­wane podej­ście do naszych uczniów. Młodzi ludzie chcąc pozna­wać świat mają moż­li­wość wyboru miej­sca, czasu i form pracy. W prze­stron­nych i peł­nych świa­tła pra­cow­niach mon­tes­so­riań­skich razem prze­by­wają ucznio­wie w różnym wieku (co naj­mniej trzy rocz­niki). Pra­cują samo­dziel­nie i z zacho­wa­niem pry­wat­no­ści oraz w małych gru­pach kole­żeń­skich...

ZOBACZ WIĘCEJ

Nasze  świąteczne śniadanie.

Nasze świąteczne śniadanie.

12.04.2017r. W związku ze zbli­ża­ją­cymi się Świę­tami Wiel­kiej Nocy w środę ucznio­wie i nauczy­ciele naszej szkoły wspól­nie przy­go­to­wali, a następ­nie zjedli świą­teczne śnia­da­nie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wycieczka do Japonii.

Wycieczka do Japonii.

12.04.2017r. Lekcje muzyki to nie tylko śpiew i pisa­nie nut. Dzięki Pani Kasi, to także podróż po świe­cie instru­men­tów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Świąteczny kiermasz.

Świąteczny kiermasz.

12.04.2017r. Ucz­nio­wie i nauczy­ciele wyko­nali prace pla­styczne, by wysta­wić je na sprze­daż w naszej szkole. W ten sposób uzy­skany dochód prze­ka­zany zosta­nie na rzecz Hospi­cjum Małego Księ­cia w Lubli­nie. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokolica Fela.

Sokolica Fela.

07.04.2017r. Odwie­dzili nas wyjąt­kowi goście – Pan sokol­nik oraz soko­lica Fela, która pięk­nie przy­wi­tała się z dziećmi macha­jąc skrzy­dłami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Czwartkowe doświadczenia.

Czwartkowe doświadczenia.

06.04.2017r. Czwartkowym popołudniom towarzyszą jak zwykle eksperymenty. Najbardziej fascynującym dotychczas okazał się eksperyment z pianą zapalaną na dłoni - ogień nie parzył w wyniku spienienia wody i płynu do naczyń gazem. 

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI