Otwarta przestrzeń nauki
W przestronnych i pełnych światła pracowniach
montessoriańskich razem przebywają uczniowie
w różnym wieku.

 

   
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   

 

 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

 
Witamy w Nie­pu­blicz­nej Szkole Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori


Każdy czło­wiek jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny. To co cha­rak­te­ry­zuje naszą szkołę, to zin­dy­wi­du­ali­zo­wane podej­ście do naszych uczniów. Młodzi ludzie chcąc pozna­wać świat mają moż­li­wość wyboru miej­sca, czasu i form pracy. W prze­stron­nych i peł­nych świa­tła pra­cow­niach mon­tes­so­riań­skich razem prze­by­wają ucznio­wie w różnym wieku (co naj­mniej trzy rocz­niki). Pra­cują samo­dziel­nie i z zacho­wa­niem pry­wat­no­ści oraz w małych gru­pach kole­żeń­skich...

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakończenie Roku Szkolnego

Zakończenie Roku Szkolnego

23.06.2017 r. Docze­ka­li­śmy się zakoń­cze­nia roku szkol­nego. Jak zwykle roz­po­czę­li­śmy Mszą Świętą dzięk­czynną za miniony rok, po której odbyła się szkolna aka­de­mia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wioska indiańska

Wioska indiańska

21–22.06.2017 r. Ucz­nio­wie z III poziomu poje­chali do wioski indiań­skiej zmie­rzyć się z kul­turą ludów indiań­skich. Mie­li­śmy na to dwa dni.

ZOBACZ WIĘCEJ

Magiczne Ogrody

Magiczne Ogrody

19.06.2017 r. Ucz­nio­wie II poziomu wraz z wycho­waw­cami wybrali się na wycieczkę do pierw­szego w Polsce sen­so­rycz­nego parku tema­tycz­nego – Magicz­nych Ogro­dów w Janowcu.

ZOBACZ WIĘCEJ

I Komunia Święta

I Komunia Święta

27.05.2017 r.  Ten dzień z pewnością nasze Aniołeczki pamiętać  będą do końca życia. 

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI