Aktualności Szkoły Montessori
Aktualności Szkoły Montessori
 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

  

Lekcja plastyki - poziom IV

Lekcja plastyki - poziom IV

Uczniowie tworzyli prace na konkurs plastyczny. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców

W dniu 30.01.2019 roku w naszej szkole odbyły się warsz­taty pod hasłem „Komu­ni­ka­cja”. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty papiernicze - poziom III

Warsztaty papiernicze - poziom III

A o to i nasze piękne dzieła, które powstały pod­czas warsz­ta­tów papier­ni­czych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty - poziom III

Warsztaty - poziom III

W dniu 30.01. ucznio­wie poziomu III mieli okazję uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez p. Sylwię Woź­niak, która jestem pra­cow­ni­kiem Izby Dru­kar­stwa przy Ośrodku „Brama Grodzka –Teatr NN”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Lekcja multimedialna - poziom III i IV

Lekcja multimedialna - poziom III i IV

W dniu 28.01. ucznio­wie z poziomu III i IV wraz z wycho­waw­cami, wybrali się do Biblio­teki Peda­go­gicz­nej w Lubli­nie na lekcję mul­ti­me­dialną.

ZOBACZ WIĘCEJ

W świecie multimediów

W świecie multimediów

W ramach, Kul­tu­ral­nych piąt­kó­w’’, ucznio­wie z poziomu II zetknęli się z nie­zwy­kłym świa­tem mul­ti­me­diów, zgro­ma­dzo­nych w Wydziale Audio­wi­zu­al­nym Biblio­teki Peda­go­gicz­nej w Lubli­nie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Edu­ka­cyjny pro­jekt arty­styczny – poziom IV

Edu­ka­cyjny pro­jekt arty­styczny – poziom IV

Dnia 22 stycz­nia odbyła się pre­zen­ta­cja arty­stycz­nego pro­jektu uczniów poziomu IV. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Prezentacja projektów edukacyjnych – poziom IV

Prezentacja projektów edukacyjnych – poziom IV

W czasie kwar­tal­nego zebra­nia dla rodzi­ców, ucznio­wie poziomu IV pre­zen­to­wali swoje doko­na­nia zwią­zane z pro­jek­tami edu­ka­cyj­nymi.  

ZOBACZ WIĘCEJ

Pro­jekt arty­styczno-teatralny - poziom 3

Pro­jekt arty­styczno-teatralny - poziom 3

W dniu 21.01. ocho­czo pra­co­wa­li­śmy na zaję­ciach pro­jektu edu­ka­cyj­nego, arty­styczno-teatral­nego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia z kaligrafii

Zajęcia z kaligrafii

Nas dzisiejszych zajęciach kaligrafii z poziomami 3 i 4 powstały laurki ...

ZOBACZ WIĘCEJ

1 2 3 4 5
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ