Aktualności Szkoły Montessori
Aktualności Szkoły Montessori
 

Dlaczego ta szkoła

Troska o rozwój i edu­ka­cję naszych dzieci zro­dziła w nas potrzebę uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o odpo­wied­nią dla nich szkołę. Tra­dy­cyjny system naucza­nia eli­mi­nuje indy­wi­du­alne podej­ście do ucznia, jego potrzeb, sła­bo­ści…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

  

Wycieczka do Castoramy

Wycieczka do Castoramy

Dzień Babci i Dziadka coraz bliżej. W czwar­tek 16.01 II poziom wybrał się do Casto­ramy, gdzie dzieci miały moż­li­wość maj­ster­ko­wa­nia!

ZOBACZ WIĘCEJ

„SocjoFilm” Kino z duszą i przesłaniem

„SocjoFilm” Kino z duszą i przesłaniem

sięga i czer­pie z życia real­nego wraz z jego rado­ściami, chwi­lami szczę­ścia, czasami roz­te­rkami i potrzebą dokonywania trudnych wybo­rów...

ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia rękodzieła z Panią Laną

Zajęcia rękodzieła z Panią Laną

W dniu 14.01. odbyły się zaję­cia ręko­dzieła z Panią Laną. Każdy miał okazję spró­bo­wać i poćwi­czyć moto­rykę małą.

ZOBACZ WIĘCEJ

W parku trampolin

W parku trampolin

Ucz­nio­wie poziomu czwar­tego podno­sili swoją spraw­ność fizyczną, w czasie zajęć w parku tram­po­lin. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Ruch na świe­żym powie­trzu (poziom III)

Ruch na świe­żym powie­trzu (poziom III)

W dniu 10.01. ucznio­wie III Poziomu wraz z p. Laną korzy­sta­jąc z pięk­nej zimo­wej aury wybrali się na spacer. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia z kaligrafii

Zajęcia z kaligrafii

W dniach 10–11.01. z pozio­mami 2,3 i 4 odbyły się zaję­cia Kali­gra­fii z Panią Laną. Każde dziecko miało moż­li­wość ćwi­cze­nia moto­ryki małej jak i wyka­za­nia się kre­atyw­no­ścią w ozda­bia­niu liter.

ZOBACZ WIĘCEJ

Projekt Edukacyjny „Zimowo i witaminowo”

Projekt Edukacyjny „Zimowo i witaminowo”

– pod takim tytu­łem ruszył drugi etap edu­ka­cyj­nego pro­jektu arty­stycz­nego na III pozio­mie. Zgło­sili się do niego Ala, Sofia i Damian…

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsz­taty Świą­teczne

Warsz­taty Świą­teczne

W czwar­tek w naszej szkole odbyły się Warsz­taty Świą­teczne dla dzieci, rodzi­ców oraz opie­ku­nów. Pod­czas nich mogli­śmy zre­lak­so­wać się pozna­jąc nowe tech­niki wyko­ny­wa­nia ozdób oraz kartek świą­tecz­nych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pierniczki integracyjne - zajęcia poziomu III

Pierniczki integracyjne - zajęcia poziomu III

W dniu 13.12. w ramach zajęć integracyjnych wspólnie piekliśmy pierniczki i wraz z p. Izą (nasza utaentowana Pani od plastyki) przygotowywaliśmy ozdoby świąteczne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Mikołajki w Pracowni Świętego Mikołaja

Mikołajki w Pracowni Świętego Mikołaja

W dniu 06 grud­nia ucznio­wie wszyst­kich pozio­mów wybrali się do Pra­cowni Św. Miko­łaja przy ul. Lubar­tow­skiej 77. 

ZOBACZ WIĘCEJ

1 2 3 4 5
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ