Dlaczego ta szkoła
Dlaczego ta szkoła
 

Dlaczego ta Szkoła

 

Każdy czło­wiek jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny. To co cha­rak­te­ry­zuje naszą szkołę, to zin­dy­wi­du­ali­zo­wane podej­ście do naszych uczniów. Młodzi ludzie chcąc pozna­wać świat mają moż­li­wość wyboru miej­sca, czasu i form pracy. W prze­stron­nych i peł­nych świa­tła pra­cow­niach mon­tes­so­riań­skich razem prze­by­wają ucznio­wie w różnym wieku (co naj­mniej trzy rocz­niki). Pra­cują samo­dziel­nie i z zacho­wa­niem pry­wat­no­ści oraz w małych gru­pach kole­żeń­skich. Starsi utrwa­la­jąc wiedzę prze­ka­zują ją młod­szym kole­gom nabie­ra­jąc pew­no­ści siebie. Młodsi chęt­nie współ­pra­cują i z zain­te­re­so­wa­niem korzy­stają z pomocy star­szych kole­gów. Zachę­ceni przy­kła­dem samo­dziel­nie posze­rzają hory­zonty odkry­wa­jąc nie­znane obszary wiedzy.

Nau­czy­ciel mon­tes­so­riań­ski jest świa­domy żeby w swojej pracy uwzględ­nić fakt, że wśród uczniów są dzieci o róż­nych zain­te­re­so­wa­niach, tempie pracy oraz potrze­bach i moż­li­wo­ściach. Rolą nauczy­ciela jest wspie­ra­nie dziecka w dąże­niu do zdo­by­wa­nia wiedzy. To nauczy­ciel dba o to, by roz­bu­dzić cie­ka­wość dziecka i zain­spi­ro­wać.

Ucz­nio­wie poprzez doświad­cza­nie róż­nych zja­wisk oraz zależ­no­ści spo­łecz­nych, przy­rod­ni­czych czy mate­ma­tycz­nych, a także ana­li­zo­wa­nie przy­czyn i skut­ków, zarówno w dzie­jach ludz­ko­ści, jak i w teraź­niej­szym czasie pod czuj­nym okiem nauczy­ciela zdo­by­wają nowe umie­jęt­no­ści, roz­wi­jają zain­te­re­so­wa­nia oraz roz­po­znają swoje pasje. Dzięki temu szkoła pomaga w budo­wa­niu wyso­kiej samo­oceny dziecka, kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych i wiary w siebie.

Pęd do pozna­wa­nia świata i cie­ka­wość dzie­cięca w sposób natu­ralny pro­wa­dzona w naszej szkole uświa­da­mia naszym uczniom, że uczyć się warto nie dla oceny czy nagrody, tylko dla satys­fak­cji i przy­jem­no­ści.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ