Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
 

BEZPIECZEŃSTWO

Budy­nek szkoły poło­żony jest na skraju dziel­nicy Czuby, przy tere­nach zie­lo­nych, w pobliżu rzeki Bystrzycy i stad­niny koni „LKJ”. Dając poczu­cie bli­sko­ści natury, jego loka­li­za­cja jed­no­cze­śnie umoż­li­wia szybką i sprawną komu­ni­ka­cję z cen­trum mia­stai bli­skimi osie­dlami. Pow­stała ścieżka rowe­rowa, sta­nowi cie­kawa alter­na­tywę dojazdu do szkoły dla dzieci z pobli­skich osie­dli.

Nowo wybu­do­wany budy­nek szkoły, gwa­ran­tuje poczu­cie kom­fortu, wygo­dy i bez­pie­czeń­stwa z uwagi na nowo­cze­sne sys­temy prze­ciw­po­ża­rowe i sani­tarne. Własny, ogro­dzony plac szkoły, zapew­nia swo­bodę poru­sza­nia się dzie­ciom, oddzie­la­jąc sku­tecz­nie zewnętrzne zagro­że­nia. Wew­nętrzny par­king szkolny umoż­li­wia wygodny dowóz uczniów. Do pose­sji szkoły przy­lega bez­po­śred­nio kom­pleks spor­towy zło­żony z boiska do piłki nożnej, koszy­kówki i siat­kówki.

Prze­stronny, nowo­cze­sny budy­nek, posiada natu­ral­nie doświe­tlone duże sale, dające swo­bodę ruchu. Kąciki tema­tyczne zapew­niają zaś poczu­cie wła­snego miej­sca i warunki indy­wi­du­al­nej pracy każ­dego ucznia. 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ