Cel edukacji
Cel edukacji
 

Cel edu­ka­cji

Wykształ­ce­nie dziecka na pozio­mie wykra­cza­ją­cym ponad obo­wią­zu­jącą pod­stawę pro­gra­mową z uwzględ­nie­niem jego dobra psy­chicz­nego i spo­łecz­nego zgod­nie z war­to­ściami chrze­ści­jań­skimi. Jeste­śmy otwarci rów­nież na inne kul­tury, wyzna­nia i poglądy. Ocze­ku­jemy jednak akcep­ta­cji dla tra­dy­cji i reli­gii chrze­ści­jań­skiej, którą wyzna­jemy.

Naszym celem jest przy­go­to­wa­nie mło­dych ludzi do zdo­by­wa­nia wiedzy i zawodu na kon­kret­nych kie­run­kach stu­diów wyż­szych, poprzez kon­ty­nu­ację naucza­nia w gim­na­zjum i liceum sto­su­ją­cym mon­tes­so­riań­ską kon­cep­cję edu­ka­cji.

Umoż­li­wie­nie lep­szego startu dzie­ciom podej­mu­ją­cym naukę w naszej szkole gwa­ran­tu­jemy dzięki pierw­szym w Lubli­nie pla­ców­kom edu­ka­cji nie­pu­blicz­nej dla dzieci od pierw­szego roku życia pro­wa­dzo­nym metodą Mon­tes­sori w formie żłobka i przed­szkola.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ