Doświadczenie
Doświadczenie
 

Doświad­cze­nie

Nasza szkoła pro­wa­dzić będzie edu­ka­cję bazu­jącą na zało­że­niach peda­go­giki Marii Mon­tes­sori, która sto­so­wana jest przez 107 lat na całym świe­cie. Metoda ta zyskała naj­więk­szą popu­lar­ność w Niem­czech i Holan­dii. W Polsce swoich zwo­len­ni­ków ma od lat 80-tych minio­nego wieku.

Przed­sta­wiamy pro­po­zy­cje szkoły opar­tej na spraw­dzo­nej meto­dzie, gwa­ran­tu­ją­cej pożą­dany efekt naucza­nia, uzy­ski­wany dzięki pracy doświad­czo­nej i wykwa­li­fi­ko­wa­nej Kadry. 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ