Pedagogika Montessori
Pedagogika Montessori
 

Pedagogika Montessori 

Według Marii Mon­tes­sori pod­stawą wycho­wa­nia jest dopro­wa­dze­nie dziecka do samo­dziel­no­ści, nie­za­leż­no­ści od doro­słych oraz umie­jęt­no­ści wzię­cia odpo­wie­dzial­no­ści za siebie, za swoje decy­zje.

Istotą peda­go­giki jest stwier­dze­nie, że każde dziecko jest inne, powinno się ono roz­wi­jać według stwo­rzonych indy­wi­du­al­nych planów roz­wo­jo­wych. W pla­nach tych zapi­sane są jego moż­li­wo­ści, kom­pe­ten­cje i umie­jęt­no­ści, umoż­li­wiające mu naukę samo­dzielną i efek­tyw­niej­szą.

Prze­strzeń stwo­rzona do nauki cechuje się zasadą – wszystko ma swoje stałe miej­sce. Porzą­dek jest ukryty w każdym mate­riale dydak­tycz­nym. Dużą wagę w klasie Mon­tes­sori przy­wią­zuje się do obco­wa­nia z naturą, stwo­rzony jest kącik żywej przy­rody, którą pro­wa­dzą i opie­kują się dzieci.

Mate­riały dydak­tyczne przy­go­to­wane są zgod­nie z poniż­szymi regu­łami:

 • stop­nio­wa­nie trud­no­ści
 • prze­cho­dze­nie od mate­riału kon­kret­nego do coraz bar­dziej abs­trak­cyj­nego (zgod­nie z zasadą, że czego nie ma naj­pierw w zmy­słach, tego nie ma w umyśle)
 • budze­nie cie­ka­wo­ści i zain­te­re­so­wa­nie dziecka
 • wyzwa­la­nie róż­nych form aktyw­no­ści
 • kon­trola błędów, która umoż­li­wia samo­dzielne poszu­ki­wa­nie roz­wią­za­nia oraz czer­pa­nie rado­ści z suk­cesu; dzięki temu dziecko nabiera zaufa­nia we własne siły i pra­gnie podej­mo­wać, nowe, trud­niej­sze zada­nia

Rola nauczy­ciela 

Wycho­wawca jest ini­cja­to­rem i pomoc­ni­kiem dla dziecka w jego roz­woju i w podej­mo­wa­niu róż­nych form aktyw­no­ści. Wni­kli­wie obser­wu­jąc dziecko i pozna­jąc je „podążą za dziec­kiem” ale go nie wyprze­dza. Nau­czy­ciela cechuje mądra miłość i sza­cu­nek dla dziecka, cier­pli­wość i opa­no­wa­nie. Postawa nauczy­ciela jest postawą goto­wo­ści do pomocy i współ­pracy z dziec­kiem aby umoż­li­wić mu mak­sy­mal­nie radość samo­dziel­nej pracy.

Zasady pracy w grupie 

W pracy z dziećmi nie sto­suje się rywa­li­za­cji tylko akcen­tuje się pracę zespo­łową, współ­pracę oraz wza­jemną pomoc.

Praca własna dziecka 

Dziecko ma prawo, zgod­nie z wraż­liwą fazą, wybrać mate­riał pracy, miej­sce jej wyko­na­nia – przy sto­liku czy na roz­ło­żo­nym dywa­niku. Ma prawo zająć się pracą tak długo, jak jest to potrzebne dla jego roz­woju. Może to być kilka minut czy kilka godzin, bywa, że dziecko kil­ka­krot­nie tego dnia powraca do danego zaję­cia lub zosta­wia je na drugi dzień. Dziecko ma prawo wybrać formę pracy (indy­wi­du­alna, wspólna z kole­gami) oraz sposób jej wyko­na­nia. Celem pracy wła­snej jest wpro­wa­dze­nie dziecka do skon­cen­tro­wa­nego zaję­cia. W czasie skon­cen­tro­wa­nej pracy zdo­bywa ono nie tylko wiedzę lecz wzmac­nia ono swoje poczu­cie war­to­ści, uczy się radze­nia sobie z rze­czy­wi­sto­ścią oraz zdo­bywa kom­pe­ten­cje spo­łeczne.

Praca własna odbywa się według reguł:

 • nie prze­szka­dzaj innym w pracy
 • nie mów głośno, wystar­czy szept
 • dopro­wadź każdą pracę do końca
 • bądź rze­telny w samo­kon­troli
 • nie prze­szka­dzaj kiedy nauczy­ciel obja­śnia coś innemu dziecku
 • staraj się poma­gać innym w pracy
 • każdą pomoc naukową odsta­wiaj na swoje miej­sce

 

Orga­ni­za­cja grupy 

Dzieci w grupie są wymie­szane wie­kowo, z reguły są to trzy rocz­niki. Prze­by­wa­nie w grupie mie­sza­nej ma zna­czący wpływ na rozwój spo­łeczny dziecka. Zaj­mu­jąc coraz to inną pozy­cję spo­łeczną dziecko staje się osobą coraz bar­dziej odpo­wie­dzialną, kom­pe­tentną, czuje się potrzebne, przez co wzra­sta jego poczu­cie war­to­ści i odpo­wie­dzial­no­ści. Szyb­ciej dostrzega i rozu­mie zróż­ni­co­wane potrzeby i zasady współ­ży­cia. Edu­ka­cja spo­łeczna jest szyb­sza i sku­tecz­niej­sza. Dzięki takiej orga­ni­za­cji, moż­liwa jest pełna indy­wi­du­ali­za­cja pro­cesu naucza­nia.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ