Współczesność
Współczesność
 

Współczesność

Naj­now­sze bada­nia neu­ro­dy­dak­tyki, potwier­dzają feno­men kon­cep­cji stwo­rzo­nej przez Marię Mon­tes­sori, która w wyniku obser­wa­cji dzieci odkryła, że pro­ściej im uczyć się o tym, co ich zain­te­re­suje. To co jest inte­re­su­jące, łatwo jest zapa­mię­tać.

W naszej szkole pra­cu­jemy rów­nież metodą pro­jek­tów badaw­czych, uwzględ­nia­jąc nowo­ści tech­niczne i infor­ma­tyczne. Prio­ry­te­tem naszej szkoły jest także nauka języ­ków obcych. Współ­praca z uczel­niami wyż­szymi pozwala nam na moni­to­ro­wa­nie naj­now­szych osią­gnięć nauko­wych w dzie­dzi­nie edu­ka­cji. 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ