Aktualności Szkoły Montessori
Aktualności Szkoły Montessori
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Zaję­cia pla­styczne – poziom III

 

02.02.2019r. pod­czas zajęć pla­stycz­nych, ucznio­wie mogli prze­nieść się na chwilę w czasie do Sta­ro­żyt­nej Grecji. Zain­spi­ro­wani kolo­ry­styką, formą i kształ­tami grec­kich naczyń wyko­nali tech­niką wydra­py­wa­nia pro­jekty waz, amfor i mis. Na pięk­nych pra­cach poja­wiły się mito­lo­giczne postaci i fan­ta­styczne zwie­rzęta, sta­ro­żytni wojow­nicy oraz ele­menty deko­ra­cyjne i wzory cha­rak­te­ry­styczne dla z tamtej epoki. Kolej­nym etapem pracy było wyko­na­nie z gipsu na balo­nach wcze­śniej zapro­jek­to­wa­nych naczyń. Twór­cza praca połą­czona była z nowymi doświad­cze­niami i super zabawą.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ