Aktualności Szkoły Montessori
Aktualności Szkoły Montessori
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Labi­rynt wyobraźni

 

Poziom II odwie­dził Gale­rię Labi­rynt. Ucz­nio­wie mieli moż­li­wość wzię­cia udziału w warsz­ta­tach twór­czych połą­czo­nych z aktyw­nym zwie­dza­niem wystawy. Towa­rzy­szący pro­gram edu­ka­cyjny, wyja­śnia i uzu­peł­nia tema­tykę eks­po­zy­cji oraz przy­bliża zagad­nie­nia zwią­zane ze sztuką współ­cze­sną. Obej­muje on warsz­taty pla­styczne dla dzieci i mło­dzieży dosto­so­wane do wieku odbior­ców.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ