Centrum Edukacji Montessori w Lublinie
Centrum Edukacji Montessori w Lublinie
 

Cen­trum Edu­ka­cji Mon­tes­sori w Lubli­nie

Cen­trum Edu­ka­cji Mon­tes­sori w Lubli­nie
to miej­sce zapew­nia­jące dzie­ciom roz­wój zgod­nie z ich poten­cja­łem i moż­li­wo­ściami na każ­dym eta­pie roz­woju w myśl filo­zo­fii oraz peda­go­giki Marii Mon­tes­sori. W naszym Cen­trum indy­wi­du­al­nie pod­cho­dzimy do każ­dego dziecka począw­szy od małych dzieci w wieku żłob­ko­wym do już doro­słych osób koń­czą­cych edu­ka­cję maturą.

Dbamy o to by na każ­dym eta­pie roz­woju zgod­nie z fazami wraż­li­wymi nasi pod­opieczni byli samo­dzielni, aktywni, odpo­wie­dzialni i nie­za­leżni od osób doro­słych. Prio­ry­te­tem dla nas są war­to­ści: miłość, sza­cu­nek, wol­ność.

ŻŁOBEK

  • 4 oddziały
  • dzieci od 1 roku życia do 3 lat
  • przez rok jest bezpłatny - od stycznia do grudnia 2019 r. (otrzymaliśmy dofinansowanie unijne)

 

PRZEDSZKOLE

  • 4 oddziały
  • dzieci w wieku od 3 roku życia do 5 lat

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - ul. Nadbystrzycka 162

  • 8 oddziałów
  • dzieci w wieku od 6 roku życia do 13 lat
  • od września 2019 r przeniesiona będzie na ul. Diamentową 2

 

SZKOŁA ŚREDNIA - LICEUM I TECHNIKUM - planowane otwarcie wrzesień 2019 r.

  • 4 oddziały
  • dzieci w wieku od 14 do 19 lat

 


ZOBACZ WIĘCEJ NA STRONIE EDUKACJAMONTESSORI.EU

 

 

 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ