Nasza kadra
Nasza kadra
 

 

 

Hanka Bondarenko Hanka Bon­da­renko

język polski.
 

Jestem nauczy­cie­lem języka pol­skiego, poetką, aktorką i od nie­dawna reży­se­rem (robię swój film dyplo­mowy). Mam też wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie psy­cho­te­ra­peu­tyczne (psy­cho­lo­gia pro­cesu). Bli­skie jest mi poro­zu­mie­nie bez prze­mocy czyli język serca.

 

 

 

Marta Nowak Marta Nowak

histo­ria i wiedza ospo­łe­czeń­stwie

Absol­wentka UMCS. Pasjo­nuję się histo­rią zwłasz­cza doby antyku i śre­dnio­wie­cza. Nau­cza­nie jest dla mnie wspa­niałą przy­godą, dzięki której mogę połą­czyć swoje pasje z roz­mową z drugim czło­wie­kiem.
 

 

 

Agnieszka Graboś

Agnieszka Graboś
bio­lo­gia 


Ukoń­czy­łam studia wyższe na kie­runku Bio­lo­gia na Wydziale Bio­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Marii Curie – Skło­dow­skiej w Lubli­nie oraz studia inży­nier­skie – Archi­tek­turę kra­jo­brazu na Wydziale Archi­tek­tury w Wyż­szej Szkole Eko­lo­gii i Zarzą­dza­nia w War­sza­wie, a także studia pody­plo­mowe Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej i Public Rela­tions w Cen­trum Kształ­ce­nia Mene­dże­rów Prze­my­sło­wych i UMCS w Lubli­nie. Uwiel­biam podzi­wiać dziką przy­rodę i piękne ogrody, w Polsce i za gra­nicą.
Odkry­wa­nie przed uczniami świata przy­rody spra­wia mi ogromną przy­jem­ność. W swojej pracy staram się zaszcze­pić dzie­ciom i mło­dzieży cie­ka­wość świata i chęć jego pozna­wa­nia.

 

 

 

Izabela Klimowicz Iza­bela Kli­mo­wicz

pla­styka


Jestem absol­wentką Wydziału Arty­stycz­nego Uni­wer­sy­tetu Marii Curie Skło­dow­skiej w Lubli­nie. Pię­cio­let­nie studia, jak i wcze­śniej­sze lata w liceum pla­stycz­nym w Rze­szo­wie na kie­runku sny­cer­stwo miały wpływ na mój rozwój w zakre­sie umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych, odwagi twór­czej, nie­ba­nal­nych pomy­słów oraz świet­nych kon­tak­tów w pracy z dziećmi i mło­dzieżą.
Praca z nimi przy­nosi mi ogromną satys­fak­cję i moty­wuje do dal­szego roz­woju oso­bi­stego. Na zaję­ciach pla­stycz­nych dzieci i mło­dzież pobu­dzają swoją wraż­li­wość, poczu­cie piękna, kre­atyw­ność myśle­nia twór­czego i nie­tu­zin­kowe podej­ście do tematu. Poznają świat sztuki, który jest oknem na świat i zwier­cia­dłem duszy arty­sty. 

 

 

 

Katarzyna Zając - Roś Kata­rzyna Zając – Roś

muzyka
 

Absol­wentka Kato­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lubel­skiego oraz Aka­de­mii Muzycz­nej we Wro­cła­wiu. Człon­kini Pol­skiego Towa­rzy­stwa Carla Orffa. Wła­ści­ciel Studia Muzykotera­pii i Masażu Dźwię­kiem KATHARSIS.
Pry­wat­nie mama trojga dzieci. Swoje doświad­cze­nie i kom­pe­ten­cje zdo­byte pod­czas licz­nych warsz­ta­tów i kursów dokształ­ca­ją­cych (z zakresu oli­go­fre­no­pe­da­go­giki, tera­pii ręki, tera­pii SI, tera­pii tańcem i ruchem, masażu dźwię­kiem) wyko­rzy­stuje na co dzień pro­wa­dząc ryt­mikę w przed­szko­lach, muzy­ko­te­ra­pię dla dzieci z auty­zmem, dla osób nie­peł­no­spraw­nych. W ramach tera­pii nie­kon­wen­cjo­nal­nych pro­wa­dzi kon­certy i masaże misami dźwię­ko­wymi oraz gon­gami.
Moją pasją jest muzyka oraz oddzia­ły­wa­nie dźwięku na dzieci i mło­dzież. W podróży muzycz­nej łącząc śpiew, ruch i grę na instru­men­tach wyko­rzy­stuję instru­men­ta­rium Orffa oraz przedmioty codzien­nego użytku, instru­menty etniczne, misy dźwię­kowe i gongi. Obco­wa­nie z pięk­nem muzyki uwraż­li­wia – spra­wia­jąc, że nasze ciało, umysł i emocje stają się łagod­niej­sze i wewnętrz­nie piękne.
Dzięki muzyce mamy szansę wycho­wać szczę­śli­wego czło­wieka.

 

 

 

Agnieszka Rozwałka Agnieszka Rozwałka

język hisz­pań­ski
 
Jestem stu­dentką V roku Filo­lo­gii Ibe­ryj­skiej na UMCS. Już jako dziecko fascy­no­wały mnie języki obce oraz to, jak ich zna­jo­mość otwiera nam drogę do zupeł­nie nowych moż­li­wo­ści. Mimo, że jako pierw­szy ocza­ro­wał mnie angiel­ski, na stu­diach posta­no­wi­łam roz­po­cząć przy­godę z hisz­pań­skim i por­tu­gal­skim. W ostat­nim czasie pró­buję zaprzy­jaź­nić się rów­nież ze szwedz­kim. Dzie­le­nie się moją języ­kową wiedzą z innymi spra­wia mi dużą radość.
Boję się rutyny i mono­ton­no­ści, dla­tego lubię być w ruchu – a podróże to dla mnie jeden z naj­lep­szych spo­so­bów na odkry­wa­nie nowych hory­zon­tów.

 

 

 

 

Jakub Szymon Kamiński

Jakub Szymon Kamiń­ski
wycho­wa­nie fizyczne
 

Jestem absol­wen­tem Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego w Białej Podla­skiej, którą ukoń­czy­łem w roku 2015. W Nie­pu­blicz­nej Szkole Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori w Lubli­nie od roku 2016 jestem nauczy­cie­lem wycho­wa­nia fizycz­nego oraz wycho­wawcą na Pozio­mie IV. Moimi zain­te­re­so­wa­niami są, sport, mode­lar­stwo, gra na gita­rze, węd­kar­stwo i ogól­nie pojęta woj­sko­wość. Praca z dziećmi i mło­dzieżą daje mi wiele satys­fak­cji, rado­ści i pozwala uczyć się coraz to nowych rzeczy. Jestem osobą komu­ni­ka­tywną, szczerą i pra­co­witą, która ponad wszystko stawia na sza­cu­nek do innych ludzi.

 

 

 

Patryk Wesołowski

Patryk Weso­łow­ski
reli­gia i etyka

Jestem stu­den­tem pią­tego roku wyż­szych stu­diów jed­no­li­tych magi­ster­skich na kie­runku teo­lo­gia ze spe­cja­li­za­cją kate­che­tyczno-peda­go­giczną na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Pawła II, uczniem Archi­die­ce­zjal­nego Stu­dium Orga­ni­stow­skiego w Lubli­nie oraz uczniem Archi­die­ce­zjal­nego Stu­dium Życia Rodzin­nego w Lubli­nie. Doświad­cze­nie w pracy z dziećmi i mło­dzieżą wzbo­ga­ca­łem poprzez dzia­łal­ność wolon­ta­riacką i wycho­waw­czą w Świe­tlicy Opie­kuń­czo-Wycho­waw­czej Cari­tas w Morągu, w Świe­tlicy Opie­kuń­czo-Wycho­waw­czej KSM w Lubli­nie i w Fun­da­cji Rozwiń Skrzy­dła w Lubli­nie oraz poprzez uczest­nic­two w kur­sach roz­bu­do­wu­ją­cych kom­pe­ten­cje peda­go­giczne orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję Rozwiń Skrzy­dła oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Peda­go­gów „NATAN”.
Więk­szość z moich zain­te­re­so­wań sku­pio­nych jest wokół sze­roko poję­tych psy­cho­lo­gii, peda­go­giki i meto­dyki kate­chezy, lite­ra­tury i filmu, zwłasz­cza z kate­go­rii fan­tasy, śpiewu i muzyki, zwłasz­cza orga­no­wej, tema­tyki pro­ro­dzin­nej i pro-life, aktyw­no­ści fizycz­nej, a z racji, iż pocho­dzę z rejonu Warmii i Mazur, rów­nież bardzo bliska jest mi rodzima kul­tura Warmii.
 

 

 

 

Andrzej Cywiński

Andrzej Cywiń­ski
tech­nika
 
Nau­czy­ciel dyplo­mo­wany z 24-letnim stażem. Z wykształ­ce­nia inży­nier, z zami­ło­wa­nia nauczy­ciel mate­ma­tyki, tech­niki, infor­ma­tyki, orga­ni­za­tor. Egza­mi­na­tor i eks­pert na ścieżce awansu zawo­do­wego nauczy­cieli. Od 12 lat dyrek­tor Gim­na­zjum im. W. Pola w Radaw­czyku Drugim. Obec­nie rów­nież dyrek­tor Nie­pu­blicz­nej Szkoły Pod­sta­wo­wej w Radaw­czyku Drugim. Oddaje swój czas mło­demu czło­wie­kowi, który poszu­kuje wiedzy, chce się roz­wijać, szuka auto­ry­te­tów. Jego celem w pracy jest kształ­ce­nie na jak naj­wyż­szym pozio­mie for­malne i poza for­malne, przy wyko­rzy­sta­niu
poten­cjału i kom­pe­ten­cji kadry, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, środ­ków poza budże­to­wych kra­jo­wych i unij­nych. Koor­dy­na­tor wielu pro­jek­tów wymian mło­dzie­żo­wych. Pomy­sło­dawca pro­jek­tów EFS reali­zo­wa­nych w szkole. Inspi­ro­wa­nie i dobra współ­praca z wła­dzami Gminy Konop­nica, nauczy­cie­lami, orga­ni­za­cjami poza rzą­do­wymi i całym śro­do­wi­skiem lokal­nym owo­cuje co roku reali­za­cją pro­jek­tów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Mło­dzież pra­cuje w szkole i wyjeż­dża na wymiany. Potwier­dzają to nagrody (Otwarta Szkoła”– MEN 2009,2011„Wielka Zmiana”-PLFWM-2012, „EDUin­spi­ra­cje”–2013, „Kształ­tu­jemy Toż­sa­mość Kra­jo­brazu”-Kura­to­rium Lubel­skie). Szkoła, którą zarzą­dza kształci na wyso­kim pozio­mie, a absol­wenci są dobrze przy­go­to­wani do dal­szego etapu kształ­ce­nia. Reali­zuje motto szkoły „DAMY SZANSĘ DO ROZWINIĘCIA TWOICH TALENTÓW”. Jako dyrek­tor mówi o swoim suk­ce­sie: „Pla­cówka roz­wija się, ucznio­wie uzy­skują grun­towne wykształ­ce­nie na wyso­kim pozio­mie, nauczy­ciele i pra­cow­nicy utrzy­mują swoje miej­sca pracy, rodzice zado­wo­leni są z kształ­ce­nia i wycho­wy­wa­nia ich dzieci”. Doku­men­tują to nagra­nia w Radio Lublin, arty­kuły w prasie lokal­nej i ogól­no­pol­skiej pro­mu­jące dobre prak­tyki szkoły i jej dyrek­tora, jak rów­nież Nagroda Kura­tora Lubel­skiego-2013,czy Nomi­na­cje w kon­kur­sie EDUin­spi­ra­tor-2014,2015,2016. Poprzez umie­jęt­no­ści peda­go­giczne, mena­dżer­skie oraz wysoką jakość pracy, inspi­ruje współ­pra­cow­ni­ków, uczniów, władze, inne szkoły do nowych pomy­słów, inno­wa­cji i pro­jek­tów w całej Gminie Konop­nica.

Ostat­nia nagroda – zobacz więcej
 

 

 

 

Anna Żubrowska Anna Żubrow­ska

chemia

Jestem absol­wentką Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie kie­runku Chemia.
Doświad­cze­nie w naucza­niu chemii zdo­by­łam w Polsce i w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, gdzie pro­wa­dzi­łam zaję­cia dla tam­tej­szych stu­den­tów. Pra­co­wa­łam rów­nież na Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w Łodzi, gdzie zaj­mo­wa­łam się pracą badaw­czą. Miałam w tym okre­sie moż­li­wość wzię­cia udziału w licz­nych kon­fe­ren­cjach i warsz­ta­tach w kraju i za gra­nicą. Nau­cza­nie jest moją pasją. Tłu­ma­czę w prosty i zro­zu­miały sposób, aby nawet uczeń, który nie­ko­niecz­nie lubi chemię miał szansę opa­no­wać wszyst­kie nie­zbędne zagad­nie­nia i bez obaw przy­stą­pił do egza­minu oraz osią­gnął sukces.

 

 

Paulina Pankiewicz Pau­lina Pan­kie­wicz

nauczy­ciel wcze­snosz­kolny

Każde dziecko to wielka indy­wi­du­al­ność cze­ka­jąca na to by zostać zauwa­żo­nym i odkry­tym. Pracę w szkole Marii Mon­tes­sori wybra­łam nie przy­pad­kowo. Ścieżka mojej edu­ka­cji roz­po­częła się poprzez etapy peda­go­giki przed­szkol­nej i wcze­snosz­kol­nej na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie- Skło­dow­skiej w Lubli­nie. Tam odkry­łam metodę wycho­waw­czą Marii Mon­tes­sori, która stała się dal­szym kie­run­kiem mojej zawo­do­wej drogi zwień­czo­nej dyplo­mem magi­ster­skim, spe­cjal­ność Peda­go­gika Marii Mon­tes­sori z zarzą­dza­niem oświatą. Czas spę­dzany z dziećmi od zawsze mnie inspi­ro­wał. Uczel­nia dała mi teo­re­tyczną wiedzę a własna ini­cja­tywa pozwala wyko­rzy­sty­wać ją w wielu dyna­micz­nych śro­do­wi­skach począw­szy od wycho­waw­stwa na kolo­nij­nych tur­nu­sach, ani­ma­cji czasu wol­nego pod­opiecz­nych w kole peda­go­gów i ani­ma­to­rów zabawy UMCS, ogól­no­pol­skim pro­jek­cie Aka­de­mii Przy­szło­ści po opiekę nad drugim pozio­mem w szkole Marii Mon­tes­sori.

 

 

 

Paulina Olech Pau­lina Olech

psy­cho­log

Absol­wentka Kato­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lubel­skiego na kie­runku Psy­cho­lo­gia oraz stu­diów pody­plo­mo­wych z Zarzą­dza­nia Zaso­bami Ludz­kimi. Ma kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w pracy z dziećmi i mło­dzieżą oraz ukoń­czyła wiele szko­leń z zakresu pracy z dziećmi. Inte­re­suje się psy­cho­lo­gią pozy­tywną oraz roz­wo­jem oso­bi­stym. Pry­wat­nie miło­śniczka kul­tury i muzyki żydow­skiej. Pasjo­natka podróży, dobrej lek­tury i sztuki.

Wycho­wawca uczniów poziomu III.

 

 

 

 

 

Olena Gaidamaka Olena Gaidamaka

psy­cho­log

Absolwentka Kijowskiej Szkoły Wyższej Wzornictwa i Sztuki Dekoratorskiej oraz Politechniki Kijowskiej (grafika książkowa). W roku 2009 obroniła doktorat z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Grzegorza Mazurka na wydziale Artystycznym UMCS. W tym że roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin na I Międzynarodowym Biennale „Wschodni Salon Sztuki” w Lublinie i wyróżnienie na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie. Od roku 2012 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W dorobku artystycznym udział w 9 wystaw indywidualnych oraz ponad 30 wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Ukrainie, Kanadzie i Chinach. W 2018 roku ukończyła Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.
W naszej szkole pracuje jako pedagog i plastyk (projekty edukacyjne).

 

 

 

Krystyna Guz Krystyna Guz

matematyka, przyroda, fizyka

Nie ukrywam, że lubiłam i nadal lubię się uczyć, poznawać tajemnice otaczającej nas wspaniałej i jednocześnie przerażającej natury. Dlatego swoją pasją chciałabym zarazić innych. Cieszę się, że mogę to czynić razem z moimi uczniami, wyjaśniać świat, aby stawał się nam bliższy.

 

 

 

Paweł Tutka Paweł Tutka

język angiel­ski

Jestem absol­wen­tem filo­lo­gii angiel­skiej na KUL. Z języ­kiem angiel­skim jestem zwią­zany od tak dawna, jak sięga moja pamięć – wła­ści­wie nie pamię­tam chwili w życiu, która nie byłaby zwią­zana z języ­kiem angiel­skim. Studia ukoń­czy­łem w 2013 roku, ale moja przy­goda z naucza­niem roz­po­częła się już wcze­śniej, gdy roz­po­czą­łem udzie­la­nie kore­pe­ty­cji z języka angiel­skiego. To wła­śnie wtedy zro­zu­mia­łem, że naucza­nie to fajna przy­goda i moż­li­wość pozna­nia dru­giego czło­wieka.
Moje zain­te­re­so­wa­nia sku­pione są wokół sze­roko poję­tej kul­tury i lite­ra­tury anglo-saskiej, filmów oraz nowi­nek tech­no­lo­gicz­nych.
Język angiel­ski jest dzi­siaj oknem na świat – język ten dotyka prak­tycz­nie każdej sfery naszego życia i bez­po­śred­nio na to życie wpływa. Wła­śnie z tego powodu staram się moty­wo­wać swoich uczniów do aktyw­nego korzy­sta­nia z języka angiel­skiego.
 

 

 

Martyna Chodowska Mar­tyna Cho­dow­ska

język polski, pro­jekty edu­ka­cyjne

Nau­czy­cielka, instruk­torka pla­styki ciała, instruk­torka arty­stycz­nych form edu­ka­cji rucho­wej, reży­ser teatru mło­dzie­żo­wego, Bez dida­ska­liów” i Teatru Pan­to­mimy, Kom­par­so­wie”. Dwu­krotna sty­pen­dystka Pre­zy­denta Miasta Lublin w zakre­sie upo­wszech­nia­nia kul­tury- 2017, 2019.

Z wykształ­ce­nia magi­ster filo­lo­gii pol­skiej, studia na Wydziale Huma­ni­stycz­nym UMCS ukoń­czyła w 1998 roku zaś studia pody­plo­mowe w zakre­sie Kul­tura i język polski – III edycja gran­tów Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim w roku 2001. W roku 2009 zakoń­czyła studia pody­plo­mowe w zakre­sie Arty­stycz­nych Form Edu­ka­cji Rucho­wej, pod­jęte w 2007 roku z myślą o moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia zajęć teatral­nych i dosko­na­le­nia swoich umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do koor­dy­no­wa­nia pro­jek­tów arty­stycz­nych w szko­łach.
 

 

 

Switlana Wojciechowska Swi­tlana Woj­cie­chow­ska

ani­ma­tor kul­tury, peda­gog

Ukoń­czy­łam studia wyższe na Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego w Pozna­niu ze spe­cja­li­za­cją Ani­ma­cja Czasu Wol­nego. Wykształ­ce­nie posze­rzy­łam o studia peda­go­giczne z Edu­ka­cji Wcze­snosz­kol­nej i Wycho­wa­nia Przed­szkol­nego oraz Tera­pii Peda­go­gicz­nej. Lubię pozna­wać cie­ka­wych ludzi, a przede wszyst­kim tych małych. Bli­skie są mi słowa Janu­sza Kor­czaka” Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Jestem szczę­śliwa mogąc reali­zo­wać to motto w naszej pla­cówce zaj­mu­jąc się dziećmi na wszyst­kich pozio­mach pro­wa­dząc zaję­cia z kali­gra­fii i ręko­dzieła, które roz­wi­jają nie tylko umie­jęt­no­ści manu­alne a co też bardzo ważne uczą cier­pli­wo­ści i kre­atyw­no­ści. W szkole pro­wa­dzę, kino z duszą” i prze­sła­niem, po którym możemy wymie­nić się reflek­sjami. W wolnym czasie lubię spę­dzać czas z rodziną.


 

 

 

Paulina Kurkiewicz Pau­lina Kur­kie­wicz

peda­gog spe­cjalny

Nau­cza­nie dzieci nie­peł­no­spraw­nych jest trudną sztuką, wymaga ona przede wszyst­kim dużych pokła­dów cier­pli­wo­ści, oraz kre­atyw­no­ści w two­rze­niu nowych zadań. Wszelki trud zwią­zany z wyko­ny­wa­niem tego zawodu rekom­pen­suje każdy nawet naj­mniej­szy sukces dziecka, jego radość z wyko­na­nego zada­nia. Ukoń­czy­łam studia licen­cjac­kie na kie­runku peda­go­gika spe­cjalna, o spe­cjal­no­ści tyflopeda­go­gika i oligofrenopeda­go­gika, a także studia magi­ster­skie na kie­runku peda­go­gika spe­cjalna o spe­cjal­no­ści edu­ka­cja i reha­bi­li­ta­cja osób z auty­zmem i trud­no­ściami w ucze­niu się na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie. Dodat­kowo ukoń­czy­łam studia pody­plo­mowe na kie­runku edu­ka­cja wcze­snosz­kolna i wycho­wa­nie przed­szkolne na Wyż­szej Szkole Huma­ni­tas w Sosnowcu. Ponadto jestem stu­dentką tejże szkoły na kie­runku logo­pe­dia. Swoją wiedzę posze­rzam uczest­ni­cząc w kur­sach, oraz kon­fe­ren­cjach. Przy­godę z naucza­niem dopiero zaczy­nam, nato­miast kon­takt z dziećmi z róż­nymi nie­peł­no­spraw­no­ściami zdo­by­łam uczęsz­cza­jąc na wolon­ta­riat, oraz prak­tyki.
 

 

 

Rasmus Falkendorf

Rasmus Fal­ken­dorf
wycho­wawca na II pozio­mie.  


Nazy­wam się Rasmus Fal­ken­dorf. Z dziećmi i mło­dzieżą pra­cuję od ponad ośmiu lat. Pocho­dzę z Kopen­hagi, gdzie ukoń­czy­łem swoją edu­ka­cję peda­go­giczną i zdo­by­łem doświad­cze­nie zawo­dowe.
W pro­ce­sie wycho­waw­czym ważne są dla mnie zaufa­nie, spon­ta­nicz­ność i samo­świa­do­mość. W Polsce dzielę życie ze swoją żoną, synem i psem. W wolnym czasie oddaję się Hygge i goto­wa­niu.
 

 

 

 

Karolina Zoszak-Łoskot

Mgr KAROLINA ZOSZAK
nauczyciel wczesnoszkolny


Ukoń­czy­łam studia wyższe na kie­runku Psy­cho­lo­gia oraz Peda­go­gika wcze­snosz­kolna i przed­szkolna na Wydziale Peda­go­giki i Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie. Inte­re­suje się psy­cho­lo­gią twór­czo­ści, zdol­no­ści i uzdol­nień, a także wyko­rzy­sta­niem bajek w pracy tera­peu­tycz­nej z dziećmi. W wolnym czasie podró­żuje po Polsce i Euro­pie.


(obecnieprzebywa na zwolnieniu lekarskim oczekując na narodziny dzieciątka )

 

 

 

Małgorzata Dziewulska

Małgorzata Dziewulska
admi­ni­stra­cja

Już jako mała dziew­czynka naj­bar­dziej lubi­łam zabawy, w któ­rych trzeba było coś poli­czyć. Z wykształ­ce­nia jestem mate­ma­ty­kiem. Jesz­cze w trak­cie stu­diów czegoś mi bra­ko­wało... więc ukoń­czy­łam rów­nież kursy w zakre­sie księ­go­wo­ści i rachun­ko­wo­ści. Dla­tego poru­sza­nie się po świe­cie cyfr i roz­li­czeń nie jest dla mnie tajem­nicą : )

 

 

 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ