Opłaty
Opłaty
 

Opłaty

Opłaty obej­mują jed­no­ra­zowe wpi­sowe (płatne przy zapi­sa­niu dziecka – opłata bez­zwrotna) oraz mie­sięczne czesne płatne do 5-go każ­dego mie­siąca z góry w kwocie 600 zł – obej­muje wszyst­kie zaję­cia pro­gramowe oraz pobyt dziecka od 8.00 do 15.00 godziny.

Dodat­kowo płatny jest obiad, któ­rego stawka uza­leż­niona jest od cen ryn­ko­wych i poda­wana jest każ­dego roku do dnia 30 czerwca na kolejny rok szkolny.

Ist­nieje moż­li­wość opieki nad dziec­kiem w świe­tlicy szkol­nej, czyn­nej od 6.45 do 8.00 i od 15.00 do 17.00 godziny za dodat­kową opłatą, usta­laną na każdy rok szkolny.

Zniżka dla rodzeń­stwa wynosi przy drugim dziecku zapi­sa­nym do szkoły 10% (doty­czy obojga dzieci), zaś przy każdym kolej­nym powięk­szana jest o dodat­kowe 10% dla każ­dego z rodzeń­stwa. Zniżka liczy się dla każ­dego z dzieci w rodzi­nie.

UWAGA!
Szkoła pro­wa­dzi pro­gram sty­pen­dialny dla uzdol­nio­nych dzieci z rodzin, któ­rych nie stać na opłatę cze­snego. Poda­nia z apli­ka­cją kon­kur­sową należy skła­dać w sekre­ta­ria­cie szkoły.


Nr rachunku ban­ko­wego do wpłaty wpi­so­wego:
26 1140 2004 0000 3202 7582 3371

ZAPRASZAMY!

ZAPISZ DZIECKO DO SZKOŁY MONTESSORI

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ