Osoby prowadzące szkołę
Osoby prowadzące szkołę
 

 

IWONA ŁUKASIEWICZIWONA ŁUKASIEWICZ
prezes zarządu

Skoń­czy­łam studia wyższe peda­go­giczne na kie­runku Wycho­wa­nie Przed­szkolne i Wcze­snosz-kolne w Wyż­szej Szkole Peda­go­gicz­nej w War­sza­wie. Jako drugi kie­ru­nek stu­diów wybra­łam Pedago-gikę Marii Mon­tes­sori na tej samej uczelni. Stu­dio­wa­łam Wzor­nic­two Arty­styczne na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie. Do dziś sztuka jest moją pasją. 

 
Od 2008 roku pia­sto­wa­łam funk­cję dyrek­tora peda­go­gicznego w punk­cie przed­szkol­nym „Klub Małych Eko­lo­gów”. Już w tej pla­cówce ele­menty metody Mon­tes­sori stale nam towa­rzy­szyły. W 2009 roku zało­ży­łam Nie­pu­bliczne Przed­szkole Arty­styczne „Bystry Maluch” i od 2012 r. współ­pro­wa­dzę Nie­pu­bliczne Przed­szkole Dwu­ję­zyczne abc.

W 2014 r. zaan­ga­żo­wa­łam się wspól­nie z moim mężem Micha­łem w powsta­nie Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori w Lubli­nie. Pla­cówka powstała z ini­cja­tywy dwóch rodzin.
Od czerwca 2018 r. szkoła jest pod opieką wyłącz­nie mojej rodziny.

W 2019 r. powstaje wspa­niała ini­cja­tywa alter­na­tyw­nej ścieżki roz­woju od naj­młod­szych dzieci po doro­słych ludzi, którą jest Cen­trum Edu­ka­cji Mon­tes­sori (edu­ka­cja­mon­tes­sori. eu).

Jestem miło­śniczką myśli peda­go­gicznej Marii Mon­tes­sori oraz Janu­sza Kor­czaka. Uwiel­biam w wol­nych chwi­lach obco­wa­nie z naturą, spa­cery wspólne z rodziną i naszymi zwie­rzę­tami. Do pracy inspi­rują mnie ludzie, któ­rych spo­ty­kam oraz bli­skie mi war­to­ści: lubię poma­gać innym, żyć w praw­dzie i nieść innym ludziom dobro, życz­li­wość i zro­zu­mie­nie. Moje dro­go­wskazy to miłość, wiara i nadzieja.

Pry­wat­nie jestem szczę­śliwą żoną oraz mamą czwórki wspa­nia­łych dzieci.

 

 

 

 

 

RAFAŁ LIPERTMgr RAFAŁ LIPERT
dyrek­tor, peda­gog szkolny 

Nazy­wam się Rafał Lipert mam 37 lat. Wspól­nie z żoną wycho­wuję trójkę dzieci. Z wykształ­ce­nia jestem peda­gogiem o spe­cja­li­za­cji peda­gogika spe­cjalna – reso­cja­li­za­cja. Ukoń­czy­łem rów­nież studia pody­plo­mowe na kie­runku orga­ni­za­cja pomocy spo­łecz­nej. Swoje kom­pe­ten­cje sys­te­ma­tycz­nie posze­rzam poprzez udział w kur­sach, szko­le­niach oraz kon­fe­ren­cjach, m.in. stu­dium rein­te­gra­cji spo­łecz­nej pro­wa­dzone przez Towa­rzy­stwo Psy­cho­pro­fi­lak­tyczne, kurs tre­ne­rów grup ojcow­skich, Szkoła dla Rodzi­ców i Wycho­waw­ców. 

 

Na moje doświad­cze­nie zawo­dowe składa się ponad 14 lat pracy w pla­cówce opie­kuń­czo wycho­waw­czej, 7 lat jako Kura­tor Spo­łeczny jak rów­nież wycho­wawca w Ośrodku Kura­torskim. Współ­two­rzy­łem i pro­wa­dzi­łem grupę wspar­cia dla ojców, oraz warsz­taty umie­jęt­no­ści wycho­waw­czych dla rodzi­ców. Jednak tym co cieszy mnie naj­bar­dziej jest praca w Nie­pu­blicznej Szkole Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori w Lubli­nie, gdzie przez ostat­nie 3 lata jako peda­gog szkolny miałem okazję na liczne spo­tka­nia z uczniami jak rów­nież ich rodzi­cami. Nato­miast od wrze­śnia obec­nego roku szkol­nego spra­wuję swoje obo­wiązki jako Dyrek­tor Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wo­wej Mon­tes­sori w Lubli­nie. Praca ta daje mi dużo satys­fak­cji sta­wia­jąc jed­no­cze­śnie bardzo cie­kawe wyzwa­nia, co pozwala na oso­bi­sty rozwój. Pomimo wielu codzien­nych obo­wiąz­ków zawsze bardzo się cieszę i znaj­duję czas dla uczniów gdy przy­cho­dzą do mnie aby poroz­ma­wiać, zapy­tać co u mnie sły­chać lub opo­wie­dzieć co dzieje się u nich. Są to dla mnie naj­lep­sze prze­rwy w pracy: ) nato­miast moje drzwi są zawsze otwarte dla uczniów jak rów­nież innych osób. 
 

Pry­wat­nie bardzo lubię spę­dzać czas wolny ze swoją rodziną. Lubię rów­nież jeździć samo­cho­dem słu­cha­jąc muzyki, upra­wiać sport oraz czytać książki, W ostat­nim czasie naj­bar­dziej do gustu przy­pa­dają mi kry­mi­nały oraz bio­gra­fie. 

Z deter­mi­na­cją wierzę w ludzi (szcze­gól­nie tych mło­dych) oraz ich sukces. Bli­skie są mi słowa Św. Jana Pawła II „Dzieci i mło­dzież są przy­szło­ścią świata, są przy­szło­ścią narodu” dla­tego praca w szkole i na rzecz mło­dych ludzi przy­nosi mi taką radość i satys­fak­cję.
 
 
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ