Świetlica
Świetlica
 

ŚWIETLICA

Świe­tlica działa w godzi­nach 6.45–8.00 oraz 15.00–17.00.
Jest dosko­nałą prze­strze­nią do edu­ka­cji, roz­woju i zabawy. Mery­to­rycz­nie i dydak­tycz­nie nad pracą w świe­tlicy czuwa Pani Karina Taszba­jew i Pani Agata Dąbczak Pasternak. Panie proponują dla naszych dzieci różne cie­kawe i dostar­cza­jące im sze­roką wiedzę zaję­cia.

 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ