Wyżywienie
Wyżywienie
 

WYŻYWIENIE

Przy­go­to­wy­wa­niem obia­dów zaj­muje się firma Bon Appe­tit, spe­cja­li­zu­jąca się w żywie­niu dzieci i mło­dzieży. Dla dzieci, które muszą mieć spe­cja­li­styczną dietę, do dys­po­zy­cji są kon­sul­tanci die­te­tycy. Przy­go­to­wy­wane są także indy­wi­du­al­nie posiłki zgod­nie ze wska­za­niami żywie­nio­wymi. Nasza sto­łówka wypo­sa­żona jest w ladę bema­rową, dzięki której posiłki cze­kają na nas stale utrzy­my­wane w odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze.


 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ