Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe
 

zajęcia dodatkowe - szachy

zajęcia dodatkowe - szachy

zajęcia dodatkowe - pianino

zajęcia dodatkowe - jazda konna

zajęcia dodatkowe - nauka pływania

zajęcia dodatkowe - robotyka

zajęcia dodatkowe - nauka gry na skrzypcach


Jazda konna

Wpływa pozytywnie zarówno na sferę fizyczną jak i psy­chiczną. Jazda sty­mu­luje niemal wszyst­kie mię­śnie ciała. Dodat­kowo kształ­tuje prostą postawę, poprawa wydol­no­ść serca, układu krą­że­nia i ogól­ną kon­dy­cję. Sport ten sprzyja zwięk­sze­niu pew­no­ści siebie, kształ­tuje odpo­wie­dzial­ność i obo­wiąz­ko­wość. Obco­wa­nie z końmi zmniej­sza napię­cia zwią­zane ze stre­sem, obniża ciśnie­nie i sprzyja odpo­czyn­kowi.


Skrzypce, pia­nino, gitara  

Gra na instru­men­tach roz­wija prawą pół­kulę mózgu, odpo­wie­dzialną za kre­atyw­ność, abs­trak­cyjne myśle­nie, intu­icję i wyobraź­nię prze­strzenną.  Ucząc się nut, dzieci poznają ułamki: cała nuta, pół­nuta, ćwierć­nuta, ósemka, szes­nastka. Gra na skrzyp­cach, pia­ni­nie czy gita­rze wspo­maga koor­dy­na­cję na pozio­mie ręka – oko. Koor­dy­na­cja może przy­cho­dzić z trudem. Ćwiczenia powodują, że dzieje się to niemal samo­czyn­nie. Nie można grać ładnie bez regu­lar­nych ćwi­czeń. Młody czło­wiek uczy się tym samym wytrwa­ło­ści, sys­te­ma­tycz­no­ści oraz cier­pli­wo­ści. Dziecko buduje w sobie poczu­cie twórczości oraz świa­do­mo­ści posia­da­nia wpływu na własne kom­pe­ten­cje.


Szachy  

Wpły­wają na rozwój inte­lek­tu­alny i psy­chiczny dziecka. Granie i tre­no­wa­nie sza­chów sprzyja wzmac­nia­niu takich cech oso­bo­wo­ści jak: zdol­ność kon­cen­tra­cji uwagi, pobu­dza­nie wyobraźni, umie­jęt­ność ana­lizy i deduk­cji zło­żo­nej sytu­acji. Szachy uczą cier­pli­wo­ści, samo­dziel­no­ści w podej­mo­wa­niu decy­zji, podno­szą spraw­ność w pla­no­wa­niu oraz reali­za­cji ope­ra­cji wyma­ga­ją­cych sto­so­wa­nia stra­te­gii i tak­tyki. To naj­lep­szy tre­ning i poży­wie­nie dla dosko­na­łej pamięci. Szachy uczą także sza­cunku dla rywala, wyra­biają zmysł obser­wa­cji, sku­tecz­nie roz­wi­jają zdol­no­ści mate­ma­tyczne i logiczne myśle­nie.

Robo­tyka  

Zaję­cia te roz­wi­jają umie­jęt­no­ści logicz­nego myśle­nia, spraw­no­ści manu­al­nej i wyobraźni prze­strzen­nej. Uczest­nicy wcie­lają się w rolę kon­struk­to­rów. Mają okazję uczest­ni­czyć w sytu­acji kształ­tu­ją­cej ich wszech­stron­nie i poszu­kują nowych roz­wią­zań. Być może zaję­cia te zaowo­cują zaszcze­pie­niem nowej pasji reali­zo­wa­nej w przy­szło­ści w zawo­dzie inży­niera?


Basen 

Pły­wa­nie to nie tylko dosko­nała forma aktyw­nego wypo­czynku ale także dosko­nała okazja do poprawy kon­dy­cji. Nie­kwe­stio­no­waną zaletą jest zwięk­sze­nie pojem­no­ści płuc oraz korek­cja wad postawy. Dzięki temu, że pod­czas ruchu w wodzie anga­żu­jemy prak­tycz­nie wszyst­kie mię­śnie, pły­wa­nie pełni rolę pro­fi­lak­tyczną i reha­bi­li­ta­cyjną.

Tenis sto­łowy 

Popu­larny ping-pong sku­tecz­nie przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia sku­pie­nia, dobrej koor­dy­na­cji rucho­wej oraz szyb­kich reak­cji. Jak pisze Jerzy Grycan, autor książki Inte­gralny Tenis Sto­łowy: Jest to naj­szyb­szy sport, gdzie po mocnym ude­rze­niu piłka leci z pręd­ko­ścią około 200 km/go­dzinę i ma być ode­brana na prze­strzeni 2–6 metrów. Czas między ude­rze­niami wynosi około 0.3–0.5 sekundy. Tenis sto­łowy wymaga wyso­kiej zdol­no­ści przy­sto­so­wy­wa­nia się do zmien­nych i nie­prze­wi­dy­wal­nych sytu­acji. Dzięki temu w mózgu utrwa­lają się pewne sche­maty, które czło­wiek ana­lo­gicz­nie wyko­rzy­stuje w innych dzie­dzi­nach życia. Jeżeli mózg jest przy­zwy­cza­jony do szyb­kiego odbie­ra­nia bodź­ców, łatwiej będzie rów­nież przy­swa­jał wiedzę. Ping-pong wymaga od zawod­nika, nawet ama­tora, dużej kon­troli umysłu. Pozwala to danej osobie popra­wić kon­cen­tra­cję, szyb­ciej koja­rzyć fakty oraz łatwiej zapa­mię­ty­wać infor­ma­cje. Dodat­kowo jest dosko­nałą zabawą.

 

 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ