Zapisz dziecko do Szkoły Montessori
Zapisz dziecko do Szkoły Montessori
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Rekrutacja

Sza­nowni Pań­stwo!

Zapra­szamy ser­decz­nie do rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nej przez naszą Szkołę.
Zapisy pro­wa­dzimy na rok szkolny 2017/2018 do nastę­pu­ją­cych grup wie­ko­wych:
 

  • Klasa I dla dzieci w wieku lat 7
  • Klasa II dla dzieci w wieku lat 7-8
  • Klasa III dla dzieci w wieku lat 8-9
  • Klasa IV dla dzieci w wieku lat 10
  • Klasa V dla dzieci w wieku lat 11
  • Klasa VI dla dzieci w wieku lat 12
  • Klasa VII dla dzieci w wieku lat 13


Przy­ję­cie do poszcze­gól­nych oddzia­łów dzieci w innym wieku lub przy­zna­nie indy­wi­du­al­nego toku naucza­nia, moż­liwe jest po wcze­śniej­szej dia­gno­zie peda­go­giczno- psy­cho­lo­gicz­nej, prze­pro­wa­dzo­nej we współ­pracy z naszą Kadrą.


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY (plik w formacie Word docx)


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY (plik w formacie PDF)

 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ