Galeria wydarzeń szkolnych
Galeria wydarzeń szkolnych
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Pre­zen­ta­cja pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych – poziom IV

 

W czasie kwar­tal­nego zebra­nia dla rodzi­ców, ucznio­wie poziomu IV pre­zen­to­wali swoje doko­na­nia zwią­zane z pro­jek­tami edu­ka­cyj­nymi. Pro­jekty te two­rzone są przez grupy uczniów pod kie­row­nic­twem ich koor­dy­na­to­rów. W tym kwar­tale pro­jekty two­rzyły trzy grupy: Grupa I pod kie­row­nic­twem Pani Oleny Gaj­da­maki-Padalki w skła­dzie: Nina Gucma, Maja Tra­ci­chleb, Brayan Kozioł. Grupa II pod kie­row­nic­twem Pani Swi­tłany Woj­cie­chow­skiej w skła­dzie: Amelia Bie­la­szew­ska, Lidia Łuka­sie­wicz. Grupa III pod kie­row­nic­twem Pana Jakuba Kamiń­skiego w skła­dzie: Adam Senko, Maciej Drozd, Alek­san­der Senko, Miko­łaj Prażmo, Jakub Prażmo. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy naszym uczniom za udział i wyko­na­nie tak wspa­nia­łej pracy.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ