Galeria wydarzeń szkolnych
Galeria wydarzeń szkolnych
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Edu­ka­cyjny pro­jekt arty­styczny – poziom IV

 

Dnia 22 stycz­nia odbyła się pre­zen­ta­cja arty­stycz­nego pro­jektu uczniów poziomu IV. Tema­tem prac było „Drugie życie ubrań”, Zostały zapre­zen­to­wane dwie sukienki letnie i pro­jekt koszulki opra­wio­nej jak obraz. Poka­zana została też gale­ria z sesji zdję­cio­wej prze­pro­wa­dzo­nej na dworze. Modelki wyka­zały się odwagą, pozu­jąc w eks­tre­mal­nych warun­kach! W gale­rii zdjęć można było też zoba­czyć inne pro­jekty oraz rela­cje przed­sta­wia­jącą proces pracy nad pro­jektem.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ