Galeria wydarzeń szkolnych
Galeria wydarzeń szkolnych
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

W świe­cie mul­ti­me­diów

 

 W ramach, Kul­tu­ral­nych piąt­kó­w’’, ucznio­wie z poziomu II zetknęli się z nie­zwy­kłym świa­tem mul­ti­me­diów, zgro­ma­dzo­nych w Wydziale Audio­wi­zu­al­nym Biblio­teki Peda­go­gicz­nej w Lubli­nie. Pre­zen­to­wane były zbiory na nośni­kach archi­wal­nych: prze­źro­czy, płyt winy­lo­wych, kaset magne­to­fo­no­wych, vide­oka­set oraz naj­now­szych mediów, na pły­tach CD i DVD. Dzieci pod­czas zajęć mogły same użyć sprzętu do odtwa­rza­nia dźwięku.

 

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ