Galeria wydarzeń szkolnych
Galeria wydarzeń szkolnych
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Lekcja mul­ti­me­dialna – poziom III i IV

 

W dniu 28.01. ucznio­wie z poziomu III i IV wraz z wycho­waw­cami, wybrali się do Biblio­teki Peda­go­gicz­nej w Lubli­nie na lekcję mul­ti­me­dialną. W trak­cie zajęć pozna­wali różne rodzaje nośni­ków dźwięku, od naj­star­szych rodem z XIX wieku do czasów współ­cze­snych. Ucz­nio­wie mieli moż­li­wość samo­dziel­nie nasta­wić gra­mo­fon, zoba­czyć jak wygląda płyta winy­lowa, kaseta i róż­nego rodzaju odtwa­rza­cze.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ