Galeria wydarzeń szkolnych
Galeria wydarzeń szkolnych
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Warsz­taty – poziom III

 

W dniu 30.01. ucznio­wie poziomu III mieli okazję uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez p. Sylwię Woź­niak, która jestem pra­cow­ni­kiem Izby Dru­kar­stwa przy Ośrodku „Brama Grodzka –Teatr NN”. Pani Sylwia stwo­rzyła od pod­staw i pro­wa­dzi Pra­cow­nię Papieru Czer­pa­nego. Uczest­nicy warsz­ta­tów papier­ni­czych poznali mate­riały, z któ­rych moż­liwe jest pozy­ska­nie celu­lozy oraz dowie­dzieli się, jak prze­biega proces powsta­wa­nia papieru. Spo­tka­nie dało moż­li­wość stwo­rze­nie wielu autor­skich kom­po­zy­cji, o czym prze­ko­na­cie się wkrótce.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ