Galeria wydarzeń szkolnych
Galeria wydarzeń szkolnych
 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

8 Marca - poziom II,III,IV

 

8 marca roz­po­czął się w naszej szkole miłym akcen­tem w postaci kwia­tów oraz drob­nych upo­min­ków od chłop­ców tych mło­dych i tych nieco star­szych: ) Po śnia­da­niu ucznio­wie wszyst­kich Pozio­mów wraz z wycho­waw­cami udali się do Pra­cowni Lubar­tow­ska 77 by kon­ty­nu­ować świę­to­wa­nie Dnia Kobiet. Na miej­scu cze­kało na nas wiele atrak­cji, każdy z nas miał moż­li­wość przy­go­to­wać pizzę ze swoimi ulu­bio­nymi skład­ni­kami, a następ­nie ją zjeść, pograć w gry plan­szowe lub pograć na gita­rze. Wszy­scy świet­nie razem się bawili co widać na załą­czo­nych zdję­ciach.

 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
 
„Każda nie­po­trzebna pomoc jest prze­szkodą w roz­woju”
Maria Montessori   
 
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

ZOBACZ WIĘCEJ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

ZOBACZ WIĘCEJ
WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZOBACZ WIĘCEJ
CEL EDUKACJI

CEL EDUKACJI

ZOBACZ WIĘCEJ
PEDAGOGIKA MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

ZOBACZ WIĘCEJ